Bursa / Türkiye

KVKK

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Tedarikçi : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ad, soyad, kimlik bilgileri, CCTV kamera kayıtları şeklinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak WebChef Ezgi Savaş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,

Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,

Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz; kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kamera kayıtlarının tutulması için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Holding ve iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru 

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://uretimajansi.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; ileti ile kvkk@webchef.com.tr e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. 51. SOK. NO:14 / 3 – NİLÜFER / BURSA adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Sohbete Başla
Bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Satış öncesi destek
Merhaba 👋
Yardıma ihtiyacınız olursa buralardayız :)